Students

 

Graduate students

 

Name: Choi, Baek soon (최백순)
E-mail: smbjh at kaist.ac.kr

 

Name: Kwon, sung min (권성민)
E-mail: smkwon at kaist.ac.kr

 

Name: Park, sejun (박세준)
E-mail: sejuni1016 at kaist.ac.kr

 

Name: Lim, Sumin (임수민)
E-mail: ggeoggulo at kaist.ac.kr